RS1

 • 5GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

200,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

RS2

 • 10GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

350,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

RS3

 • 20GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

600,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

RS4

 • 40GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

1,000,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

RS5

 • 80GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

1,600,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

RS6

 • 160GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

2,300,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay