Google Suite

Personal SE

G SUITE by Google Cloud

 • 1 tài khoản email
 • Nâng cấp lên đến 5 tài khoản email
 • 30GB dung lượng
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Hangouts
 • Google Calendar
 • Google+
 • Google Forms
 • Google Slides
 • Google Sites
 • Google Drive
Starter SE

G SUITE by Google Cloud

 • 6 tài khoản email
 • Nâng cấp lên đến 25 tài khoản email
 • 30GB dung lượng
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Hangouts
 • Google Calendar
 • Google+
 • Google Forms
 • Google Slides
 • Google Sites
 • Google Drive
Business SE

G SUITE by Google Cloud

 • 26 tài khoản email
 • Nâng cấp lên đến 49 tài khoản email
 • 30GB dung lượng
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Hangouts
 • Google Calendar
 • Google+
 • Google Forms
 • Google Slides
 • Google Sites
 • Google Drive
Enterprise SE

G SUITE by Google Cloud

 • 50 tài khoản email
 • Nâng cấp lên đến 200000 tài khoản email
 • 30GB dung lượng
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Hangouts
 • Google Calendar
 • Google+
 • Google Forms
 • Google Slides
 • Google Sites
 • Google Drive
Personal GBL

G SUITE by Google Cloud
1 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 5 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Starter GBL

G SUITE by Google Cloud
6 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 25 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Business GBL

G SUITE by Google Cloud
26 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 49 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Enterprise GBL

G SUITE by Google Cloud
50 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 200000 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Personal IN

G SUITE by Google Cloud
1 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 5 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Starter IN

G SUITE by Google Cloud
6 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 25 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Business IN

G SUITE by Google Cloud
26 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 49 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

Enterprise IN

G SUITE by Google Cloud
50 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 200000 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive